Podnikání v Česku a na Slovensku

Slovensko

 

Vstup na trh

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR http://www.unms.sk/
Štátna veterinárna a potravinová správa SR https://www.svps.sk/
Slovenská obchodná a priemyselná komora http://web.sopk.sk/
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora http://web.sopk.sk


Dovozní podmínky

Udělování licencí na zboží podléhající schvalovacímu řízení  při dovozu a vývozu ( výrobky obranného průmyslu, dovoz, vývoz, transfer určených výrobků na civilní použití, zboží a technologie dvojího užití, vybrané nebezpečné látky a přípravky (chemické látky), prekurzory drog, prekurzory výbušnin, obchod s ocelí, obchod s textilem a oděvy, obchod s dřevem, mučící nástroje)
Licenci uděluje Odbor obchodných opatrení Ministerstva hospodárstva https://www.mhsr.sk/obchod/obchodne-opatrenia-dovoznevyvozne-obmedzenia
Štátny ústav pre kontrolu liečiv požaduje, aby držitelé povolení na distribuci léků do velkoobchodu hlásili dovoz léků, které nejsou v SR registrované. https://www.sukl.sk/
 
Firmy a podnikatelé mají povinnost nahlašovat svoje obchodní toky na území EU v případě, že v kalendářním roce dosáhne hodnota kumulovaného vývozu firmy do zemí EU 400.000 euro, taková firma se musí registrovat do systému Intrastat. V případě dovozu se jedná o kumulovanou hodnotu 200.000 euro. Při překročení hraniční hodnoty se hlášení o vývozu zboží a dovozu zboží provádí měsíčně, a to v elektronické podobě na příslušnou pobočku celního úřadu do 15. kalendářního dne následujícího měsíce po sledovaném období. https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/intrastat/Stranky/instatonline.aspx
Všichni podnikatelé se sídlem v EU, kteří komunikují s celními orgány, musí požádat o zaregistrování a přidělení čísla EORI (Economic Operators Registration and Identification system). Toto číslo se používá při styku s celními orgány v celé EU. Registrace probíhá na základě žádosti zaslané e-mailem nebo poštou (https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/EORI#KdeRegistracia).
Prodej zboží jiné společnosti v EU - DPH se neuplatňuje, pokud má obchodní partner platné IČ DPH, které je možné ověřit na stránkách Evropské komise: online služba VIES - http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=cs
Přehled veletrhů a výstav v SR http://kalendar.aktuality.sk/vystavy/
Veřejné zakázky na Slovensku jsou zveřejňovány ve  Vestníku verejného obstarávania (https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenia/zoznam)
V případě problémů s veřejno-právním orgánem v oblasti podnikání, je možné využít službu  SOLVIT https://ec.europa.eu/solvit/contact/index_cs.htm
Národný inšpektorát práce https://www.ip.gov.sk/
Podpora malých a středních podniků - Slovak Bussiness Agency http://www.sbagency.sk/
Eximbanka SR – bankovní a pojišťovací činnosti na podporu exportu https://www.eximbanka.sk/
Podpora podnikání na úrovni EU - Enterprise Europe Network https://een.ec.europa.eu/
Právní předpisy SR http://jaspi.justice.gov.sk/
 

Česko


Úřad pro technickou normalizaci a zkušebnictví http://www.unmz.cz/
Úřad průmyslového vlastnictví https://www.upv.cz/
Státní zemědělská a potravinářská inspekce https://www.szpi.gov.cz/
Státní veterinární správa https://www.svscr.cz/
Státní ústav pro kontrolu léčiv http://www.sukl.cz/
Licenční správa ČR https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/licencni-sprava/o-licencni-sprave/
Státní úřad inspekce práce http://www.suip.cz/
Finanční správa ČR https://www.financnisprava.cz/
Celní správa ČR https://www.celnisprava.cz/
Českomoravská záruční a rozvojová banka https://www.cmzrb.cz/
Česká exportní banka https://www.ceb.cz/
Exportní garanční a pojišťovací společnost https://www.egap.cz/
Agentura pro podporu podnikání a investic – CzechInvest https://www.czechinvest.org/cz
Česká agentura na podporu obchodu – CzechTrade https://www.czechtrade.cz/
Hospodářská komora ČR https://www.komora.cz/
Agrární komora ČR http://www.akcr.cz/
Česká obchodní inspekce https://www.coi.cz/
Věstník veřejných zakázek https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
Úřední věstník veřejných zakázek EU https://ted.europa.eu/
Oficiální portál pro podnikání a export https://www.businessinfo.cz/
Veřejný rejstřík a sbírka listin https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
Insolvenční rejstřík https://isir.justice.cz/isir/common/index.do
 
Informace